Sampurnanand Sanskrit
Vishwa Vidyalaya, Jagatganj
Varanasi, Uttar Pradesh
Pin Code-221002.

Tel:0542-2200464
Email: racvaranasi@rediffmail.com